Årsmøte Vaksdal Idrettslag 12. februar 2015 kl 18:00 i klubbhuset

Saksliste

 1. Godkjenna dei stemmeberettiga
 2. Godkjenna innkallinga, saksliste og dagsorden
 3. Val av møteleiar, skrivar samt 2 representantar til å skriva under protokollen
 4. Handsama idrettslaget si årsmelding, inkludert undergruppene
 5. Handsama idrettslaget sin rekneskap i revidert stand, inkludert undergruppene
 6. Handsama idrettslaget sitt budsjett for 2015
 7. Handsama innkomne forslag og saker, blant anna
  1. Vedtak av felles retningslinjer for barneidrett i Vaksdal Idrettslag
  2. Endring vedtekter § 12 antal styremedlemmer foreslått endra frå 5 til
 8. Fastsetja medlemskontingent med utgangspunkt i slik innstilling:
  1. Uendra kontingentar og treningsavgifter for 2015
  2. Aldersgrense for barn i høve medlemskap og treningsavgift skal vera til og med det året dei fyller 15. Etter dette betalar dei vaksen sats.
  3. Familiemedlemskap omfattar inntil 2 vaksne og barn til og med det året dei fyller 19 år
 9. Handsama idrettslaget sin organisasjonsplan, inkludert følgjande endringar
  1. Etablering turgruppe
  2. Avvikling av medlemskap i Norges gymnastikk- og turnforbund
  3. Organisering av handball- og skiaktivitet
 10. Foreta følgjande val:
  1. Leiar og nestleiar
  2. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige val til undergrupper i høve vedteke organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9
  4. 2 revisorar
  5. Representantar til ting og møter i dei organisasjonar idrettslaget er tilslutta, med følgjande forslag til vedtak:          – Årsmøtet gir hovudstyret fullmakt til å oppnemna representantar etter behov
  6. Valgkomité med leiar og 2 medlemmer for neste årsmøte
 11. Eventuelt

Create a website or blog at WordPress.com