Retningslinjer barneidrett

Felles retningslinjer for barneidrett i Vaksdal IL, vedtatt av årsmøtet 12. februar 2015:

Visjon: IDRETT FOR ALLE!

Vaksdal IL skal arbeide for at alle menneske får høve til å drive idrett i tråd med ønskje og behovVaksdal IL vil byggje idrettsleg aktivitet på grunnverdiane idrettsglede, fellesskap, helse og ærlegdom.

 Trenarrolla

 • Trenar skal aktiv søkje å tileigne seg trenarkompetanse gjennom kurs o.l.
 • Trenar skal vise gode haldningar og vere førebilde for utøvarane
 • Trenar skal setje seg inn i kva reglar som gjeld for utstyr og konkurranse
 • Trenar skal førebu aktivitetar tilpassa utøvarane sin alder og dugleik
 • Trenar skal streve for at alle utøvarar får delta like mykje i aktivitetar i løpet av ein sesong
 • Trenar har høve til å gje utøvar «time-out» ved åtferd som uroar eller sjikanerer
 • Trenar skal møte på felles trenarmøte
 • Trenar skal involvere hovudstyret før dei går inn i samarbeid med andre lag og klubbar

Utøvarrolla

 • Utøvar skal vise respekt for andre og medverke til eit positivt treningsmiljø
 • Utøvar skal streva etter å møta og delta aktivt på planlagde aktivitetar
 • Alle utøvarar kan forventa tilnærma lik deltaking i løpet av ein sesong

Foreldrerolla

 • Foreldre skal oppmuntre og stimulere utøvarar til å delta på trening og i konkurranse
 • Foreldre skal oppmuntre utøvarar i medgang og motgang
 • Foreldre skal sjå til at utøvar har rett utstyr, og at det er i god stand
 • Foreldre skal respektere trenarane sin autoritet både på trening og i konkurranse
 • Foreldre skal vere tilstade på kamp og trening dersom trenar/lagleiar meiner det er naudsynt
 • Foreldre skal ta del i køyring og annan aktivitet kring konkurranseavvikling

Lagleiarrolla

 • Lagleiar skal vere bindeledd mellom foreldre, utøvarar og trenarar og sørgje for at informasjon vert tilstrekkeleg formidla
 • Lagleiar skal sørgje for at foreldremøte vert gjennomført
 • Lagleiar skal saman med trenar avklara korleis oppgåvene skal fordelast mellom dei

Klubbrolla

 • Klubben skal ha tilbod om trenar og dommarkurs, og oppmoda om å delta på desse
 • Klubben er ansvarleg for at naudsynt lagutstyr er på plass
 • Klubben fordeler eigna treningstider og –stader til gruppene
 • Klubben er ansvarleg for trenarar og lagleiarar
 • Klubben er ansvarleg for at retningslinjer vert kommunisert